Botanische Hotspots in het Rivierenland

Rivierkruiskruid

Een aantal natuurorganisaties hebben een kaart gemaakt met de tweehonderd beste plekken voor wilde flora in Nederland. De uitkomst is hier en daar opvallend te noemen. Dat veel van de gebieden in de duinenrij en in Zuid-Limburg liggen zal niemand verbazen. Maar ook het centrum van Amsterdam staat op de kaart, vanwege de grote diversiteit aan muurplanten. Het rivierengebied komt er karig vanaf, slechts 5 gebieden worden genoemd.

De kaart is gemaakt door Natuurorganisaties FLORON, de Bryologische en Lichenologische Werkgroep en de Nederlandse Mycologische Vereniging. De natuurorganisaties hopen met de kaart meer aandacht te krijgen voor het behoud van de hotspots.

Een overzicht van de locaties in het Rivierengebied:

De Ewijkse Plaat
De Ewijkse Plaat is in het verleden ontstaan door opzanding. In 1988 is de Plaat afgegraven en ontstond een kale zandplaat. Sindsdien vindt op de Ewijkse Plaat spontane natuurontwikkeling plaats. Het open, lage deel loopt bij hoge rivierstanden grotendeels onder water. Daarbij wordt nog steeds van tijd tot tijd zand afgezet. Op sommige plaatsen vindt erosie plaats. Deze dynamiek, waarbij voortdurend kaal zand ontstaat, schept gunstige condities voor storings- en natte pionierplanten.

Ooijpolder, Gendtsche polder & Millingerwaard
Deze polders zijn gedurende de afgelopen decennia veranderd van een open agrarisch gebied in een dynamisch landschap met ooibossen en levende rivierduinen waarin de Waal weer centraal kwam te liggen. Een groot aantal zeldzame en karakteristieke soorten is hier de laatste jaren teruggekeerd, uitgebreid of nieuw verschenen. Het gaat hierbij vooral om soorten van natuurlijk stroomdalgrasland, actieve oeverwallen en natuurlijke ruigtes. In de Ooijpolder zijn ook nog beweide graslanden en dijkhellingen te vinden.

Goilberdinger- en Everdingerwaard
De Goilberdinger- en Everdingerwaard ligt op de overgang van het rivierengebied naar veenweidegebied. In de 18de en 19de eeuw waren de Everdingerwaarden gemeenschappelijke weidegrond. Ze werden de Stekelwaarden genoemd, vanwege het uitbundige voorkomen van Akkerdistel. De afgelopen decennia zijn de uiterwaarden grotendeels als intensief agrarisch grasland gebruikt, met lokaal ook maïsakkers. Een gemaaltje zorgde voor de afvoer van water naar de Lek. Recentelijk is het gebied heringericht om de rivier meer ruimte te geven en de graslanden om te vormen tot bloemrijke vegetaties.

Cortenoever
Het gebied Cortenoever is een kronkelwaardenlandschap langs de IJssel, maar is vooral beroemd vanwege de bijzondere akkerflora. Het gebied is nooit intensief agrarisch beheerd. Vooral het zuidelijke deel bestaat uit kleinschalig, agrarisch cultuurlandschap met hooi- en weilanden en kleine akkertjes. In de akkerreservaatjes van Cortenoever zijn soorten te vinden als Akkerogentroost, Geoorde veldsla, Groot- en Klein spiegelklokje, Grote Leeuwenklauw, Handjesereprijs, Korenbloem, Ruige klaproos, Ruw parelzaad en Witte krodde.

Bovenste polder & uiterwaarden Renkum
In de uiterwaarden op de noordoever van de Nederrijn, bij Wageningen en Renkum, krijgt de rivier meer ruimte en krijgt de karakteristieke stroomdalvegetatie ook weer de kans zich te ontwikkelen. In de Bovenste polder is een nevengeul gegraven om het gebied te vernatten. Op dit moment zijn er fragmentair nog stroomdalsoorten aanwezig, zoals Karwijvarkenskervel, Kattendoorn, Geoorde zuring en Zacht vetkruid, maar dit geeft aan dat de situatie met goed beheer verder te ontwikkelen is.

Meinerswijk
Meinerswijk is een echte stadsuiterwaard met een sterk industrieel verleden. Vooral het recente verleden van klei- en zandwinning bepaalt het huidige landschapsbeeld van het gebied. Recentelijk heeft het gebied onder invloed van natuurbeheer grote veranderingen ondergaan. Op de oevers van de kleiputten verscheen ooibos en een deel van het gebied is verruigd vanwege extensieve begrazing. Het gebied heeft daardoor sterk aan structuurvariatie gewonnen. Soorten als Gewone agrimonie en Rode ogentroost hebben zich sindsdien explosief uitgebreid,

Bron: NDFF Verspreidingsatlas

Welke botanische hotspot in het Rivierengebied mis jij?

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *